Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. ‘Ridderstee Ouddorp Duin‘: de merknaam ‘Ridderstee Ouddorp Duin’ alsmede de website met de URL  www.ridderstee.com’ 
2. ‘website’: alle internetpagina’s van Ridderstee Ouddorp Duin die behoren tot de website met URL: www.ridderstee.com
3. ‘eindgebruiker’: de natuurlijke rechtspersoon die gebruik maakt van de website met URL: www.ridderstee.com
4. ‘content’: informatie, data of ander materiaal in welke vorm dan ook ter beschikking gesteld door www.ridderstee.com

 

Artikel 2: algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het oproepen, raadplegen en/of gebruiken van de website www.ridderstee.com door de eindgebruiker en op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij ouddorp-duin.nl (ridderstee.com) goederen en/of diensten van welke aard ook, aan eindgebruiker levert
2. Ridderstee Ouddorp Duin heeft het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder eindgebruiker daarvan in kennis te stellen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen op de website: www.ridderstee.com. Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden op de website.
3. Eindgebruiker dient zelf akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij het achterlaten van zijn of haar contactgegevens, hiermee aanvaardt de eindgebruiker deze algemene voorwaarden.
4. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die eventueel via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Artikel 3: gegevens verwerking

1. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking en het beheer van persoonlijke gegevens. 
2. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Ridderstee Ouddorp Duin gegevens verzamelt en verwerkt ten behoeve van een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. In het bijzonder is de verwerking van uw persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van www.ridderstee.com, het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten en het analyseren van uw gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
3. De gebruiker heeft de mogelijkheid tot het stopzetten van producten en diensten van www.ridderstee.com. Het stopzetten kan per mail; info@ridderstee.com. De eindgebruiker zal hierdoor geen enkele vorm van informatie meer ontvangen.
4. Ridderstee Ouddorp Duin zal uw gegevens vanzelfsprekend niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden.
5. Ridderstee Ouddorp Duin zal te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 4: intellectuele eigendommen

Het is de eindgebruiker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ridderstee Ouddorp Duin niet toegestaan op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook de content te kopiëren, te bewerken of te verspreiden.

 

Artikel 5: aansprakelijkheid

Ridderstee Ouddorp Duin werkt met de grootste accuratesse aan deze website. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. De content is uitsluitend bedoeld als voorbeeld voor de toekomstige sfeer van de Leisure objecten en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Alle informatie, dus ook prijzen en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn. Ridderstee Ouddorp Duin aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de content van de website.

Lees meer

Geïnteresseerd of heeft u vragen?

T
+31 (0)73 303 00 55
E
info@ridderstee.com
kid playing at beach

Ontdek naast het succesvol uitverkochte Ridderstee project meer (nieuwe) ontwikkelingen binnen kustgebied Ouddorp Duin.
Bekijk projecten

Houd me op de hoogte

Uw eigen
plekje aan
zee!